CÔNG TRÌNH TRẠM THU PHÍ CẦU VIỆT TRÌ MỚI - TỈNH PHÚ THỌ

CÔNG TRÌNH THI CÔNG TRẠM THU PHÍ CẦU VIỆT TRÌ MỚI – TỈNH PHÚ THỌ

 

08 Làn thu phí 1 dừng (MTC) theo TCCS01 TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

 

DỰ KIẾN HOÀN THÀNH 05/2015.